« terug naar vorige pagina

Opvragen informatie en verklaringen

Opvragen medische informatie

Het kan voorkomen dat er verzocht wordt medische informatie te verstrekken. Dit kan uitsluitend met de volgende voorwaarden:

 • Het verzoek dient schriftelijk gedaan te worden, met officiële brief inclusief briefhoofd. Hierbij dient specifiek benoemd te worden om welke informatie gevraagd wordt.
 • Er is altijd een door de patiënt ondertekende toestemmingsverklaring nodig.
 • De informatie die verstrekt wordt, wordt altijd ter inzage aan de patiënt aangeboden en dient ter akkoord ondertekend te worden.
 • Voor het invullen van de gezondheidsverklaring door de huisarts worden kosten gerekend. Deze kosten bedragen € 15,46 per 5 minuten dat de arts bezig is om de formulieren in te vullen.

 

Geneeskundige verklaring:

Wij geven geen geneeskundige verklaringen.

 

Aan de huisarts wordt regelmatig door patiënten gevraagd om een geneeskundige verklaring over bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid af te geven.

In Nederland is hiervoor door de KNMG ( Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst ) een standpunt over ingenomen die als volgt luidt:

“De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen,naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en). “

Redenen voor weigering

 • Een behandelend arts moet zich kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer aan een voor de patiënt ongunstig oordeel afgegeven wordt en er een belangenconflict ontstaat. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of de patiënt voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt.
 • Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met de eigen arts deelt die noodzakelijk is voor zijn behandeling.
 • De behandelend arts is niet altijd op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld autorijden, te kunnen doen. Dan is het niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kan de patiënt nu doen?

 1. De patiënt kan navragen bij de instantie die van hem een geneeskundige verklaring vraagt of hij niet kan volstaan met een verklaring van hemzelf over zijn gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst;
 2. De patiënt kan de behandelend arts vragen om een afschrift van zijn medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over zijn gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van diens gezichtsvermogen etc.) zodat de patiënt dit kan verstrekken aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt;
 3. De patiënt kan zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een ter zake deskundige arts waarbij die patiënt niet onder behandeling staat. Deze arts kan met toestemming van de patiënt ook feitelijke informatie over zijn gezondheidstoestand bij de huisarts of een andere behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn beoordeling betrekken;
 4. De patiënt kan de instantie die van hem een geneeskundige verklaring verlangt, vragen om een onafhankelijke arts voor hem te regelen.

Weigeringsbriefje

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld.  Het weigeringsbriefje is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans Arabisch.

https://knmg.nl/weigeringsbriefje