Bel ons
Menu Sluit

Privacy statement

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, zoals huisartsenpraktijk Westeinder, werkend met persoonsgegevens bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Privacyreglement van onze praktijk

In onze huisartsenpraktijk worden uw gegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan werken met uw gegevens noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op.

Videobeelden kunnen gemaakt worden tijdens een consult bij de huisarts in opleiding. Dit is voor studie doeleinden en zal altijd in overleg en met toestemming van u gaan.

Om u op te roepen voor een afspraak, maken wij gebruik van een sms service. Dit zijn service berichten waarin geen inhoudelijke informatie wordt verspreidt en deze service kan op uw verzoek altijd gestopt worden.

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Westeinder is volgens de AVG wet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de praktijk. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden, via uw zorgverlener, via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Westeinder hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of, en zo ja, welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Westeinder. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet, in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Westeinder is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

 • Gegevens patiënt: Hier vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Westeinder hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt o.a. in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Google Analytics, Piwik Web Analytics en cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Zo kunnen wij onze diensten hierop afstemmen en rapporten opstellen over de website activiteit. Voor het verzamelen van deze gegevens maken wij gebruik van Google Analytics. Daarnaast maken wij gebruik van Piwik Web Analytics, een systeem dat zich richt op het waarborgen van uw privacy bij het verzamelen van gegevens.

Voor de onderzoek doeleinden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar onze eigen beveiligde servers. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Piwik gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Piwik niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Westeinder wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via ‘Het Landelijk Schakelpunt’, relevante medische gegevens uit met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest? De HAP zal een waarneem-bericht met huisartsenpraktijk Westeinder. Zo weet de huisarts met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatie gegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan uw medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts uw dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt door uw huisarts persoonlijk, per aangetekende post of per mail overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Beide huisartsen moeten er voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.


Contact
Inloggen patiëntenomgeving